Što je DTV

Zašto u BiH

Kada

Kako

Što je potrebno

VP

Vijesti iz svijeta width=

Vijesti iz BiH I Vijesti iz svijeta

 

Održan okrugli sto na temu „Digitalna TV u BiH“

23.11.2010

U Sarajevu se od 22-24. studenog održava VIII Međunarodni simpozij o telekomunikacijama "BIHTEL 2010", pod radnim naslovom "Sistemski aspekti upravljanja QoS-om u multiservisnim mrežama“. Prvoga dana konferencije je održan okrugli sto na temu "Digitalna TV u BiH" kojemu su prisustvovali stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i regije s ciljem razmjene iskustava o procesu prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju.

 

2.9 miliona konvertibilnih maraka za financiranje dijela Projekta digitalizacije

04.11.2010

Na 136. sjednici, održanoj 02.11.2010. godine, Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa,  donijelo je Odluku o uporabi dijela sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, u iznosu od 2.952.000,00 KM za financiranje dijela Projekta digitalizacije mikrovalnih veza JRT servisa BiH (nabava odašiljača za pokrivanje digitalnim signalom područja Istočnog Sarajeva, Bijeljine, Brčkog, Tuzle i Zenice i financiranje Projekta razvoja radiotelevizijskog odašiljačkog sustava na području Mostara)

 

Na konferenciji u Sarajevu europske institucije pozvane da pruže potporu javnim servisima u prelasku na digitalni signal u Jugoistočnoj Europi

 SARAJEVO, 15. listopad 2010. godine – Javni servisi i vladini dužnosnici su se obvezali da osiguraju nesmetan prelazak na digitalni signal u Jugoistočnoj Europi i pozvali europske institucije da pruže financijsku potporu u interesu europske kohezije.

Ovo je bila ključna poruka dvodnevne konferencije pod nazivom Izbjegavanje digitalne podjeljenosti Europe: ka održivim javnim servisima u Jugoistočnoj Europi . Sastanku, kojeg su organizirali Tajništvo Vijeća za regionalnu suradnju (RCC) i Europska unija radiotelevizija (EBU) sa sjedištem u Ženevi, prisustvovalo je više od 50 glavnih direktora, stručnjaka za medije i dužnosnika vlada, javnih servisa i regulatornih agencija.

U „narednim koracima do 2020. godine“ kojeg su potpisali potpredsjednik EBU-a, Claudio Cappon, i glavni tajnik RCC-a, Hido Biščević, sudionici konferencije su se složili:

  • da se uspostavi trajna suradnja osmišljena tako da se osigura održivost svih javnih servisa u Jugoistočnoj Europi do 2020. godine;
  • da se promiču i poštivaju vrijednosti i principi javnih servisa, koje su prepoznali Vijeće Europe i Europska unija ;
  • da se pozove Europska unija da pruži političku i financijsku potporu ovim ciljevima, a u okviru svoga cilja da se zagarantira kohezija u Europi .

Na konferenciji je istaknuta potreba da javni servisi, relevantna ministarstva i regulatorne agencije u Jugoistočnoj Europi udruže snage i osiguraju da regija ne zaostaje za ostatkom Europe u poštivanju rokova digitalizacije i ukidanja analognoga signala.

Sudionici su se složili da javni servisi iz regije u digitalnom dobu trebaju ostati ključni sudionici društva znanja u razvoju, pružati pouzdane informacije, kvalitetne obrazovne, kulturne i zabavne programe, te biti mehanizmi regionalnoga razvoja i ulaganja u kreativne industrije.

Govoreći na konferenciji, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Rudo Vidović, rekao je sudionicima da bi digitalizacija trebala stvoriti „slobodno i otvoreno medijsko tržište. Treba iskoristiti ovaj podstrek“.

Gospodin Biščević je rekao da su održivi javni servisi neophodni zemljama Jugoistočne Europe u cjelini – i Europskoj uniji kojoj se žele pridružiti . Ali je rekao i da je njihova uloga ugrožena nedostatkom ulaganja u infrastrukture „kao i u ljudske kapacitete“.

U uvodnom obraćanju, glavna direktorica EBU-a, Ingrid Deltenre, rekla je da javni servisi trebaju imati vodeću ulogu u procesu digitalizacije u Jugoistočnoj Europi, kao što su je imali i drugdje na kontinentu.

Među govornicima na konferenciju su bili Peter Karanakov, izvršni direktor MKRT-a; Nataša Vučković Lesendrić, pomoćnica ministra za medije u Ministarstvu kulture Srbije; Marija Nemčić, zamjenica glavnog ravnatelja HRT-a za međunarodne odnose; Bledar Meniku, Ministarstvo za inovacije, informatičku tehnologiju i komunikacije Albanije ; Maria Luisa Fernandez Esteban , Glavno povjerenstvo za informatičko društvo i medije Europske komisije ; i Oliver Vujović, glavni tajnik Medijske organizacije Jugoistočne Europe.

Među sudionicima su bili viši predstavnici vlada, javnih servisa i regulatornih agencija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke, Moldove, Crne Gore, Srbije, Slovenije, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije i Turske, kao i EU i drugih relevantnih institucija.

Zaključci konferencije i drugi dokumenti sa ovoga skupa mogu se naći na Internet stranici Vijeća za regionalnu suradnju ( www.rcc.int ) i EBU-a ( www.ebu.ch ).

 

Otvorena međunarodna konferencija o digitalizaciji i održivosti javnih servisa

14.10.2010

Generalni tajnik Vijeća za regionalnu suradnju Hido Biščević i ministar komunikacija i prometa BiH Rudo Vidović otvorili su danas u Sarajevu dvodnevnu međunarodnu konferenciju o digitalizaciji i održivosti javnih servisa u jugoistočnoj Europi. Skup pod nazivom „Izbjegavanje digitalne podijeljenosti Europe: ka održivim javnim servisima u jugoistočnoj Europi“ pokreće mnoštvo relevantnih pitanja s ciljem otklanjanja prijetnje od digitalne podjele u Europi, te boljeg razumijevanja značaja osiguranja održivosti i neovisnosti javnih servisa u regiji, prije planiranog ukidanja analognog signala širom Europe 2012. godine.

Ministar Rudo Vidović naglasio je obvezu prelaska sa analognog na digitalno emitiranje koja je u skladu sa međunarodnim sporazumima, te je napomenuo da je polovicom prošle godine Vijeće ministara BiH usvojilo strategiju prelaska i da će ovih dana krenuti realizacija projekta digitalizacije. Konferencija je organizirana pod pokroviteljstvom Tajništva RCC-a i Europske unije radiotelevizija (EBU) i okupila je dužnosnike vlada zemalja jugoistočne Europe i EU, više predstavnike javnih servisa, regulatornih agencija i drugih relevantnih institucija.

Glavna direktorica EBU-a Ingrid Deltenre smatra da je digitalni jaz nedopustiv u Europi današnjice, kao i postojanje razlika u mišljenjima unutar Europe o potrebi za održivim medijima javnog servisa. Procjenjuje se da su najčešće prepreke digitalnom prijelazu nedostatak političke odluke i relevantnog zakonodavstva, nepostojanje povezane strategije i nedostatak političke volje i sredstava da se provedu zakonodavstvo i strategije tamo gdje postoje.

Izvor: http://www.bljesak.info/


Donesena odluka o višku prihoda RAK-a

27.07.2010  

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o upotrebi dijela sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine za financiranje dijela Projekta digitalizacije mikrovalnih veza javnih RTV servisa Bosne i Hercegovine i odašiljača za pokrivanje digitalnim signalom područja Sarajeva, Banje Luke i Mostara.

Ovom odlukom sredstva iz viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine iz 2008. godine u iznosu od 4.232.000,00 KM upotrijebiti će se za financiranje dijela Projekta, i to 3.000.000,00 KM za digitalizaciju mikrovalnih linkova na relaciji Sarajevo - Banja Luka i Sarajevo - Mostar, a 1.232.000,00 KM za odašiljače za pokrivanje digitalnim signalom Sarajeva, Banje Luke i Mostara. Za realiziranje Odluke zaduženi su Ministarstvo financija i trezora i Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.


Donesena Odluka o usvajanju Projekta digitalizacije

14.07.2010.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o usvajanju Projekta digitalizacije mikrotalasnih veza Javnih radiotelevizijskih servisa Bosne i Hercegovine s ciljem uvođenja nove tehnologije u skladu s EU regulativom u oblasti elektronskih medija.

Cilj Projekta je izgradnja novog modernog sustava koji će biti sposoban osigurati analogni i digitalni prijenos radio i TV programa u skladu sa zahtjevima javnih RTV servisa, povećanje  kapaciteta mreže za razmjenu radio i TV programa bilateralno i multilateralno za sve javne RTV servise i sustave veza s mikrotalasnim linkovima koji je namijenjen difuziji radio i TV programa susjednih zemalja, te osiguranje visokog stupnja pouzdanosti sustava.  Za realizaciju ovog projekta, koji bi trebao biti implementiran u dvije godine, zadužen je Javni radiotelevizijski sustav Bosne i Hercegovine.


Projekt SEE Digi.TV za jugoistočnu Europu

26.05.2010.

Projekt digitalizacije koji je pripremila i za koji se prijavila Agencija za poštu i elektronske komunikacije Republike Slovenije je prošao prvu fazu i čeka na konačno odobrenje. Cilj projekta je učiniti proces digitalizacije bržim, lakšim i uspješnijim, naročito za zemlje jugoistočne Europe koje još nisu članice Europske unije (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Crna Gora). Pored navedenih zemalja, unutar projekta su i neke od zemalja članica EU: Austrija, Italija, Mađarska, te Slovenija koja vodi projekt. Očekuje se da EU delegacija odobri predloženi paket pod nazivom SEE Digi.TV unutar koga su već definirani glavni ciljevi i plan rada. Plan rada sadrži četiri glavne faze s ciljem rješavanja pravnih, tehničkih, ekonomskih i informativno-promidžbenih pitanja sukladno europskim standardima procesa digitalizacije.

Projekt omogućava da razmjenom iskustava, uz stvaranje zajedničkog plana, regulatori u oblasti telekomunikacija iz čitave regije usklade standarde i aktivnosti presudne za uspješnu digitalizaciju u zemljama regiona s ciljem donošenja najučinkovitijeg rješenja. Svaka zemlja će uložiti dio financijskih sredstava u ovaj projekt čiji se ukupni iznos procjenjuje na 1,750,462.50 eura. Prednost ovakvog projekta se ogleda u činjenici da proces digitalizacije nikad prije nije bio proveden na regionalnoj razini.

Izvor: http://www.southeast-europe.net/en/

 

VIJEĆE REGULATORNE AGENCIJE ZA KOMUNIKACIJE ODRŽALO REDOVITU SJEDNICU

04.05.2010.

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije (Agencija) održalo je danas 39. redovitu sjednicu na kojoj je, između ostalog, usvojilo Izvještaj o radu Agencije za 2009. godinu.

Vijeće je također prihvatilo Informaciju o aktivnostima u svezi s prelaskom sa analogne na digitalnu radiodifuziju u BiH. Vijeće je pozdravilo donošenje Odluke o korištenju Multiplexa A, koji je namjenjen Javnim RTV servisima i podržalo Agenciju da nastavi rad u izradi dokumenata sukladno Strategiji prelaska sa analognog na digitalno zemaljsko emitiranje.

Na kraju, povodom obilježavanja Svjetskog dana slobode medija,  Vijeće se pridružuje nastojanjima očuvanja slobode medija i poziva sve relevantne strukture društva da aktivno doprinesu razvitku slobodnih i profesionalnih medija u Bosni i Hercegovini. S obzirom da je ovogodišnja tema Svjetskog dana slobode medija „Pravo na slobodan pristup informacijama“, Vijeće podsjeća na univerzalno pravo pristupa informacijama i zagarantiranu slobodu na njihovu objavu. Ograničenje prava na pristup informacijama predstavlja istovremeno i ograničenje demokracije i razvitka modernog pluralističkog društva.

Daljnje informacije: Amela Odobašić na 033 250 600 ili info@rak.ba

 

RAK DONIO ODLUKU O NAČINU KORIŠTENJA MULTIPLEKS-a A ZA POTREBE ZEMALJSKOG DIGITALNOG TELEVIZIJSKOG EMITIRANJA U BiH U TRANZICIJSKOM PERIODU

20/04/2010

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) donijela je Odluku o načinu korištenja Multipleks-a A (MUX A) za potrebe zemaljskog digitalnog televizijskog emitiranja u BiH u tranzicijskom periodu.

Ovom Odlukom su utvrđeni način i uvjeti korištenja Multipleks-a A za digitalno zemaljsko emitiranje televizijskih programa javnih radiotelevizijskih servisa: Radiotelevizije Bosne i Hercegovine (BHRT), Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine (RTV FBiH) i Radiotelevizije Republike Srpske (RTRS).

Javni radiotelevizijski servisi ovom Odlukom stječu pravo i obvezu na digitalno zemaljsko emitiranje vlastitih televizijskih programa na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine kroz zajedničku izgradnju i korištenje sinkronih mreža u digitalnim područjima.

Donošenje ove Odluke potvrđuje opredjeljenje Agencije da pravovremeno i uspješno ispunjava obveze koje proizilaze iz Zakona o komunikacijama BiH, Zakona o Javnom RTV sustavu BiH i Strategije prelaska s analognog na digitalno zemaljsko emitiranje. Agencija izražava nadu da će i ostali sudionici u procesu digitalizacije poduzeti neophodne aktivnosti koje vode ka ispunjenju obveza, a prvenstveno u cilju zaštite interesa krajnjih korisnika.

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Daljnje informacije: Amela Odobašić na 033 250 600 ili info@rak.ba

 

ODRŽANA SJEDNICA VIJEĆA DTT FORUMA

31/03/2010

Danas je u Ministarstvu prometa i komunikacija BiH održana redovita sjednica Vijeća DTT Foruma. Predsjedavajući Vijeća DTT Foruma, ministar Rudo Vidović uputio je ovom prilikom, kako u svoje osobno ime tako i u ime drugih članova Vijeća, iskrene čestitke Dunji Mijatović prigodom imenovanja za OSCE Specijalnu predstavnicu za slobodu medija, te istaknuo da Bosna i Hercegovina treba biti ponosna da je imenovan upravo njen kandidat.

Obzirom da je Dunja Mijatović bila član Vijeća DTT Foruma, na sjednici je odlučeno da novi član Vijeća DTT Foruma bude Amela Odobašić, rukovoditelj Sektora za odnose s javnošću Regulatorne agencije za komunikacije.

Vijeće DTT Foruma također je odlučilo Vijeću ministara BiH uputiti urgenciju o donošenju Odluke o formiranju ekspertske komisije DTT Foruma, kako bi ona započela s radom, a s ciljem ubrzanog provođenja aktivnosti u svezi s primjenom Strategije o prelasku s analognog na digitalno zemaljsko emitiranje u Bosni i Hercegovini.

Daljnje informacije: Sekretarijat DTT Foruma na dttforum@rak.ba

 

17.lipanj 2009.

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE  USVOJILO STRATEGIJU PRELASKA S ANALOGNE NA DIGITALNU ZEMALJSKU RADIODIFUZIJU U FREKVENCIJSKIM OPSEZIMA 174-230 MHZ I 470-862 MHZ

vijest1
  Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 91. sjednici, održanoj 17.06.2009. godine, usvojilo Strategiju prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz u Bosni i Hercegovini.

Strategija određuje optimalno rješenje za brz i učinkovit prelazak s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju. Strategija se zasniva na principima promocije razvitka informatičkog društva u Bosni i Hercegovini, podsticanja daljnjeg razvitka konkurencije i pluralizma sektora komunikacija, stimuliranja stvaranja uvjeta za kontinuiran razvoj medijskih sloboda i zaštiti interesa svih korisnika i operatora u sektoru komunikacija u Bosni i Hercegovini, u smislu nediskriminacijskog pristupa, kakvoće i cijena usluga. Usvajanjem Strategije otvara se novo poglavlje u procesu uvođenja digitalne radiodifuzije u Bosni i Hercegovini. Pred nama je period u kojem će se raditi na izradi Akcijskog plana za realizaciju zadataka na implementaciji Strategije i uspješnog prelaska na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u Bosni i Hercegovini.

 

DUNJA MIJATOVIĆ PONOVO IMENOVANA ZA  PREDSJEDNICU EPRA-e

img01

Novi izvršni odbor EPRA-e
Na 29. sastanku održanom u Talinu u Estoniji, Dunja Mijatović, direktorica Sektora za emitiranje Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, jednoglasno je po drugi put, izabrana za predsjedavajuću Europske platforme regulatornih tijela (EPRA),  na period od dvije godine. Na skupu u Talinu imenovan je i novi Izvršni odbor.
Dunja Mijatović je uključena u aktivnosti Odbora kao potpredsjednik od svibnja 2003. godine. Predsjedavajuća je postala u  svibnju 2007. godine.
U svom govoru povodom reizbora, Dunja Mijatović je naglasila važnost jačanja suradnje između medijskih regulatora u Europi baziranih na dvije temeljne EPRA vrijednosti, neovisnost i transparentnost.
U realiziranju zadataka, predsjedavajućoj će biti od pomoći Tajništvo i Odbor kojeg čine četiri potpredsjednika.
EPRA je renomirana platforma regulatora osnovana u travnju 1995. godine u Malti, a čine je 52 regulatorna tijela iz cijele Europe.
Cilj EPRA-e je uspostavljanje foruma na kojem će se neformalnom diskusijom razmjenjivati mišljenja regulatornih tijela u oblasti emitiranja, a u svrhu razmjene informacija koja se odnose na pitanja i primjenu regulative u oblasti emitiranja na nacionalnoj i Europskoj razini. Stalni promatrači EPRA-e su predstavnici Europskog povjerenstva i Vijeća Europe.
Izvor: EPRA Secretariat http://www.epra.org

 

PRVA KONFERENCIJA „NOVI SMJEROVI
U RAZVOJU MEDIJA“

Reykjavik
29/05/2009
img02Delegacija Regulatorne agencije za komunikacije BiH sudjelovala je na Prvoj konferenciji ministara odgovornih za medije i komunikacijske usluge pod nazivom  „Novi smjerovi u razvoju medija“  koja je održana u Reykjaviku 28. i 29. svibnja.
Konferenciji su nazočili predstavnici članica Vijeća Europe, Europske unije, predstavici medija i neovisnih asocijacija.
Cilj konferencije je bio odrediti program djelovanja Vijeća Europe, a koji bi obuhvatio nove izazove  u medijima i komunikacijskim  uslugama.
Stalni razvoj informacijskog društva i konvergencija medija postavljaju nova pitanja koja se odnose na demokraciju i ljudska prava. Što se može nazvati medijima, koje su posljedice novih medija, kako prići  digitalnim medijima, zaštititi privatnost, slobodu izražavanja i informacije, samo su neka od pitanja na koja su sudionici konferencije pokušali odgovoriti.
Na konferenciji je usvojena deklaracija koja  navodi da Vijeće Europe treba preispitati pojam medija, utvrditi kriterije za razlikovanje medija i medijskih usluga. Usvojene su i tri rezolucije: Rezolucija koja se odnosi na  značenje medija, kritične izvore sa Interneta, zaštitu slobode izražavanja i Rezolucija koja se odnosi na antiterorističke zakone koji su sukladni standardima Vijeća Evurope i Europskog suda za ljudska prava.
Na kraju konferencije usvojen je Akcijski plan sa smjernicama za budući rad u oblasti Interneta i medija.
Izvor: http://www.coe.int/t/dc/files/ministerial_conferences/
2009_media_communication/default_EN.asp


"ICT - INFRASTRUKTURA I INDUSTRIJA U FUNKCIJI BRŽEG EKONOMSKOG RAZVOJA"

Bosna i Hercegovina
08/05/2009
img5U organizaciji Međunarodnog poslovnog foruma "Perspektive" u Tuzli je 7. i 8. svibnja održana Druga konferencija "ICT - infrastruktura i industrija u funkciji bržeg ekonomskog razvoja". Konferencija je obuhvatila tri trenutno najznačajnije globalne oblasti ICT-a - infrastrukturu, industriju i obrazovanje.

Kako je naveo predsjednik Programskog odbora prof.dr. Himzo Bajrić, na skupu se razgovaralo o tehnologijama 3G, digitalizaciji razvoja širokopojasnosti, klasterima, tehnološkim parkovima, elektronskoj vladi i upravi kao i o elektronskom poslovanju. Glavni prateći sadržaj konferencije bila je sajamska prezentacija informatike, telekomunikacija, elektronika i multimedije "I.T.E.M. 2001".

Na konferenciji je sudjelovalo oko 150 sudionika iz BiH i susjednih zemalja među kojima su i predstavnici Regulatorne agencije za komunikacije BiH.
U okviru  konferencije je obilježen i 17. svibanj - Svjetski dan telekomunikacija i informacijskog društva, prezentacijom teme "Zaštita djece u cyber prostoru" koju je definirao ITU - Međunarodna udruga za telekomunikacije.    

Izvor: BH Telecom www.bhtelecom.ba

 

STRATEGIJA DOSTAVLJENA VIJEĆU MINISTARA

U proteklom mjesecu smo objavili informacije koje su se odnosile na Strategiju, proces javnih konzulatcija koji je počeo 14. siječnja 2009. godine i  koji je uspješno okončan 14. veljače 2009. godine.
Strategija prijelaza sa analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u Bosni i Hercegovini je dostavljena Vijeću ministara BiH na usvajanje 17.03.2009. godine.
Cilj Strategije je određivanje optimalnog rješenja za brz i učinkovit prijelaz s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u frekvencijskim opsezima od 174-230 MHz i 470-862 MHz.
Strategija se zasniva na načelima promocije razvoja informatičkog društva u Bosni i Hercegovini, podstjecanja daljeg razvoja konkurencije i pluralizma sektora komunikacija, stimuliranja stvaranja uvjeta za kontinuiran razvoj medijskih sloboda i zaštiti interesa svih korisnika i operatora u sektoru komunikacija u Bosni i Hercegovini, u smislu nediskriminacijskog pristupa, kvalitete i cijena usluga.
U procesu je izrada Akcijskog plana za realizaciju zadataka na implementaciji Strategije i uspješnog prijelaza na digitalnu zemaljsku radiodifuziju.

Nacrt Strategije prijelaza sa analogne na digitalnu radiodifuziju u Bosni i Hercegovini možete naći na internet stranici:  www. dtt.ba

 

75. SJEDNICA VIJEĆA MINISTARA BIH

Bosna i Hercegovina
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na  75. sjednici održanoj  05.02.2009, u Sarajevu, usvojilo Izvješće Ekspertne skupine za praćenje projekta digitalizacije s analizom mogućih rješenja digitalnih radio-relejnih veza Javnog RTV sustava BiH, koji je predložilo Ministarstvo komunikacija i prometa. Javni RTV sustav BiH zadužen je , putem Ministarstva komunikacija i prometa, dostaviti detaljan projekt digitalnih radio-relejnih veza Javnog RTV sustava BiH, s procjenom troškova i vremenom realizacije.
Vijeće ministara zadužilo je Javni RTV sustav BiH da, u suradnji s Regulatornom agencijom za komunikacije, osigura sve neophodne suglasnosti i dozvole potrebne za realizaciju ovog projekta. Vijeće ministara BiH će, na osnovi dostavljenog projekta i pribavljenih  mišljenja, donijeti odluku o provođenju projekta digitalizacije prijenosnog sustava JRTVS BiH i načinu njegovog financiranja sukladno Zakonu o RTV sustavu i Politici sektora emitiranja, vodeći računa o međunarodnim obvezama i rokovima koje je Bosna i Hercegovina dužna poštovati kao članica Međunarodne telekomunikacijske udruge (ITU) i Europske zajednice poštanskih i telekomunikacijskih administracija (CEPT).
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, Uputu o izradi i održavanju službenih internet stranica institucija Bosne i Hercegovine.

 

LOGOSOFT SUPER TV

Bosna i Hercegovina
Ožujak 11, 2009. godine
Logosoft d.o.o., počeo je sa pružanjem usluga IP televizije pod nazivom SUPER TV. SUPER TV je televizija nove generacije i predstavlja IP televiziju koja se bazira na xDSL tehnologiji, uvodi široku interaktivnosti visoku personalizaciju televizijskih sadržaja. Atraktivnost SUPER TV-a ogleda se u mogućnosti uređivanja vlastitog sadržaja i izbora niza korisnih dodatnih usluga.
Izvor: https://www.lol.ba/v4/PrivatniKorisnici.aspx?
usluga=b6a46910-6226-4a08-b460-de38d266c701

 

OKRUGLI STOLOVI POVODOM JAVNIH KONZULTACIJA NA NACRT STRATEGIJE U BANJA LUCI I MOSTARU

03/02/2009

Povodom javnih konzultacija na nacrt Strategije prijelaza s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u Bosni i Hercegovini, Regulatorna agencija za komunikacije i DTT Forum Bosne i Hercegovine organiziraju okrugle stolove pod nazivom „Nacrt Strategije prijelaza s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u Bosni i Hercegovini - javne konzultacije “ Prvi okrugli stol održat će se u Mostaru, u ponedjeljak 09.02.2009. godine, u 12.00 sati, u hotelu «Bristol» (Mostarskog bataljona bb), dok će se drugi okrugli stol održati u Banja Luci, u srijedu 11.02.2009. godine, u 11.00 sati, Tanjug Press Centar (Vuka Karadžića 6/II). Da podsjetimo, Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, Regulatorna agencija za komunikacije i DTT Forum na konferenciji za medije koja je održana  14. 01. 2009. godine u Sarajevu, predstavili su  nacrt Strategije, te otvorili javne konzultacije do 14.02.2009. godine.


NACRT STRATEGIJE PRELASKA S ANALOGNE NA DIGITALNU ZEMALJSKU RADIODIFUZIJU U BOSNI I HERCEGOVINI JE UPUĆEN NA JAVNE KONSULTACIJE

14/01/2009
Na konferenciji za medije u srijedu, 14. 01. 2009. godine u zgradi Institucija BiH,  Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, Regulatorna agencija za komunikacije i DTT Forum su predstavili nacrt Strategije prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u Bosni i Hercegovini. Nacrt Strategije je upućen na javne konsultacije, te se pozivaju svi zainteresovani da dostave svoje komentare na email dttforum@rak.ba ili na adresu: Mehmeda Spahe 1, Sarajevo, Regulatorna agencija za komunikacije sa naznakom za “ DTT Forum “, najkasnije do 14.02.2009. godine.


ISTANBUL , TURSKA

2/12/2008

Europsko povjerenstvo, Vijeće Europe i Turska, organizirali su dvodnevni seminar na temu  modernizacije Europske audiovizualne politike. Seminar je održan u Istanbulu 1. i 2. prosinca 2008. godine pod nazivom „Direktiva o audio-vizualnim medijskim uslugama u kontekstu digitalizacije: Novo doba  za europsku audio-vizualnu medijsku regulativu“.
Na  seminaru  su sudjelovali predstavnici  zemalja zapadnog Balkana i Turske: Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Albanije, bivše jugoslavenske Republike Makedonije i Bosne i Hercegovine.
Predstavnici Regulatorne agencije za komunikacije predstavili su stanje u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini i ukazali na izazove u prijelazu na digitalno zemaljsko emitiranje.
Seminar koji se održao u Istanbulu usmjerio se  na Direktivu audiovizualnih medijskih usluga i  proces prijelaza sa  analogne na digitalnu televiziju kao najvažniji elemenat modernizacije europske audiovizualne politike


ODRŽANA DRUGA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA «PROGRAMSKI SADRŽAJ U DIGITALNOM EMITIRANJU»

26/11/2008

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) i DTT Forum BiH organizirali su u Sarajevu drugu  međunarodnu konferenciju na temu "Programski sadržaj u digitalnom emitiranju" . Na konferenciji je sudjelovalo preko 100 predstavnika,  iz audiovizualnog sektora, a konferenciju je  otvorila Nj.E. Maryse Berniau, veleposlanica Republike Francuske. Na konferenciji su izlagali istaknuti međunarodni stručnjaci iz ove oblasti, stručnjaci iz Regulatorne agencije za komunikacije i radnih skupina DTT Forum a BiH.
Nj.E. Maryse Berniau je odala priznanje Regulatornoj agenciji za komunikacije i drugim relevantnim sudionicima u realizaciji projekta uvođenja digitalne televizije u Bosni i Hercegovini, te izrazila nadu da će iskustva koja su prezentirali stručnjaci iz regulatornog tijela iz Francuske biti od značaja za kreiranje Strategije prijelaza na digitalno emitiranje za Bosnu i Hercegovinu. Veleposlanica Berniau je takođe izrazila potporu za uspjehe koje je Agencija postigla na međunarodnom planu usprkos problemima sa kojima se svakodnevno suočava.

vijest1vijest2

vijest3vijest3

Sa druge međunarodne konferencije «Programski sadržaj u digitalnom emitovanju»

 

3 – 5. studeni 2008. godine
BIHTEL 2008

U Sarajevu je održan VII Međunarodni simpozij o telekomunikacijama „BIHTEL 2008“ pod naslovom: „Uvođenje i eksploatacija novih komunikacijskih tehnologija, aplikacija i usluga“. „BIHTEL“ je tradicionalni Međunarodni simpozij o telekomunikacijama, što ga bijenalno organizira Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu u suradnji sa „IEEE Bosnia and Herzegovina“ i „IEEE Communications Chapter“. Pored četrdeset naučnih i stručnih radova sudionika simpozija, uglavnom iz zemalja jugoistočne Europe, na BIHTEL-u su sudjelovali stručnjaci iz RAK-a i DTT Forum a.

Izvor: http://bihtel.etf.unsa.ba/bih/index.html


30. listopad 2008. godine
DUBLIN - EUROPSKA PLATFORMA REGULATORNIH TIJELA (EPRA)

Rezultati istraživanja prijelaza sa analognog na digitalno emitiranje Europske platforme regulatornih tijela (EPRA) , na posljednjem zasjedanju održanom u Dublinu u listopadu 2008. godine, na kojem je nazočilo 150 sudionika iz 41 zemlje, u okviru radne sjednice regulacija Digitalne TV, predstavila je rezultate istraživanja prijelaza sa analognog na digitalno emitiranje. Pored ove teme sudionici su diskutirali i o primjeni Direktive o audio-vizualnim medijskim uslugama, ulozi regulatora u regulaciji Javnih RTV servisa, medijima i političkom pluralizmu, te primjeni načela samoregulacije i koregulacije kao regulatornog modela. Europskom platformom regulatornih tijela od svibnja 2007. godine predsjedava Dunja Mijatović, pomoćnik direktora za emitiranje Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine.

Izvor: http://www.epra.org/content/english/index2.html

 

22. listopad 2008. godine
POSJETA REPUBLICI SLOVENIJI

Delegacija DTT Forum a Bosne i Hercegovine posjetila je Republiku Sloveniju. Na sastancima sa predstavnicima Agencije za poštu i elektronske komunikacije Republike Slovenije razmijenjene su korisne informacije i iskustva dvije zemlje a koje su se odnosili na uvođenje digitalne televizije.


21.03.2008.god.
MEDIACENTAR SARAJEVO

MEDIACENTAR Sarajevo i SEENPM su objavili rezultate regionalnog istraživanja o ulozi i razvoju javnih tv servisa u digitanom dobu. Analizirane su mogućnosti i strategije u pet zemalja jugoistočne Europe, te identificirana sredstva i aktivnosti koja su potrebna  kako bi se omogućio kontinuiran razvoj javnih medija u digitalnom okružju. Rezulatati istraživanja su dostupni online.
Izvor: http://www.media.ba/mediacentar/dsp_page.cfm?
articleid=10264&urlsectionid=3251&specialsection
=ART_FULL&pageid=824&elementid=15497&PSID=23473


22.11.2007.god .
PREZENTIRAN SDH SUSTAV

U Sarajevu je danas, uz nazočnost domaćih dužnosnika i predstavnika Europske komisije (EC) u BiH, održana prezentacija uspostave telekomunikacijskog sustava - SDH za potrebe organa i institucija za provedbu zakona i pravosudnih institucija u BiH. Veliki kapacitet uspostavljene neovisne mreže će omogućiti brzu i sigurnu komunikaciju korisnika koji će moći razmjenjivati podatke, informacije, slike, videa, glasovne podatke i dosjee.

Izvor: Onasa
http://www.rtvfbih.ba/loc/template.wbsp?wbf_id=37&ID=14296

 

19.11.2007.god
KONFERENCIJA U ŽENEVI (WRC-07)

U Ženevi je od 22. listopada do 16. studenog 2007. održana Svetska konferencija o radio-komunikacijama (WRC-07) na kojoj su sudjelovali i predstavnici Regulatorne agencije za komunikacije.
Svjetska radiokomunikacijska konferencija WRC-07 uz sudjelovanje najviših državnih funkcionera zemalja članica ITU i delegata (preko 3000) imala je za cilj razmatranje aktualne uporabe radio frekvencija i odgovaranje globalnim zahtjevima za spektrom izraženih tijekom brzog tehnološkog razvoja i rasta sektora ICT.
Potpisivanjem međunarodnog sporazuma i finalnih akata Svjetske radiokomunikacijske konferencije WRC-2007. o radio komunikacijama, ministar dr. Božo Ljubić osigurao je sva interesna prava i ravnopravnost Bosne i Hercegovine, u odnosu na 191 zemlju članicu ove svjetske organizacije (155 potpisnica finalnih akata), u pogledu raspodjele i uporabe radio frekvencijskog spektra. Ovim je BiH dobila garantirano pravo uporabe radijskog spektra  sukladno vlastitim potrebama i interesima, ne ugrožavajući frekvencijske resurse drugih zemalja.     

Izvor:
Ministartstvo komunikacija i prometa
http://www.mkt.gov.ba/bos/arhiva/saopstenje.php?id=155

 

 

 

 

 

 

 

© Regulatorna agencija za komunikacije BiH, 2008.