Šta je DTV

Zašto u BiH

Kada

Kako

Šta je potrebno

VP

Šta je DTT forum BiH?

truktura

Strukturu DTT Foruma čine Vijeće DTT Foruma, koje se sastoji od predstavnika Vijeća ministara (Ministarstvo komunikacija i prometa) i Regulatorne agencije za komunikacije, Sekretarijat DTT Foruma i stručne radne grupe specijalizovane za tehnička, društveno-ekonomska, programska i zakonska pitanja, kroz koje će se raditi na planiranju i realizaciji neophodnih koraka za put Bosne i Hercegovine ka novoj digitalnoj eri RTV emitovanja.

Radne grupe:

1. RG1 – regulativ

2. RG2 – sadržaj

3. RG3 – tehnika

4. RG4 – promocija

5. RG5 – društveno-ekonomski aspekti

Sredinom 2007. godine Sekretarijat DTT Foruma je počeo sa radom, a prvi sastanci Vijeća Foruma održani su u septembru, kada je održan i okrugli sto "Digitalno emitovanje u BiH", kojem je prisustovao veliki broj zainteresovanih strana.

Forum treba na osnovu stručne rasprave i zaključaka da predloži konačan datum gašenja analogne televizije u BiH, da odredi tranzicijski period, educira javnost, te doprinese prilagođavanju regulative koja će pratiti proces uvođenja digitalne televizije u BiH. Također, Forum treba da definiše i predloži tehničke aspekte uvođenja digitalne televizije, te da analizira društveno – ekonomske aspekte uvođenja digitalne zemaljske televizije u BiH.

 

Osnovni zadaci DTT FORUMA su:

  • Izrada strategije digitalne televizije u BiH;
  • Stvaranje potrebne regulative za DTT;
  • Tehnička realizacija DTT;
  • Određivanje programskih sadržaja i usluga;
  • Ekonomski efekti uvođenja DTT;
  • Promocija i predstavljanje DTT Foruma;
  • Određivanje roka za prelazak / "switch over" sa analogne na digitalnu TV.

Sekretarijat DTT Foruma Vam stoji na raspolaganju za sva pitanja, te nam se možete obratiti na email: dttforum@rak.ba. Sve Vaše sugestije i komentari su dobrodošli.

DTT forum

 

 

 

 

 

 

© Regulatorna agencija za komunikacije BiH, 2008.