Šta je DTV

Zašto u BiH

Kada

Kako

Šta je potrebno

VP

Vijesti iz svijeta

Vijesti iz BiH I Vijesti iz svijeta

 

Održan okrugli sto na temu „Digitalna TV u BiH“

23.11.2010

U Sarajevu se od 22-24. novembra održava VIII Međunarodni simpozijum o telekomunikacijama „BIHTEL 2010“, pod radnim naslovom „Sistemski aspekti upravljanja QoS-om u multiservisnim mrežama“. Prvoga dana konferencije je održan okrugli sto na temu „Digitalna TV u BiH“ kojemu su prisustvovali stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i regiona s ciljem razmjene iskustava o procesu prelaska sa analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju.

2.9 miliona konvertibilnih maraka za finansiranje dijela Projekta digitalizacije

04.11.2010

Na 136. sjednici, održanoj 02.11.2010. godine, Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa,  donijelo je Odluku o upotrebi dijela sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine  u iznosu od 2.952.000 KM, za finansiranje dijela Projekta digitalizacije mikrovalnih veza JRT servisa BiH (nabavka odašiljača za pokrivanje digitalnim signalom područja Istočnog Sarajeva, Bijeljine, Brčkog, Tuzle i Zenice i finansiranje Projekta razvoja radio-televizijskog odašiljačkog sistema na području Mostara).

 

Na konferenciji u Sarajevu evropske institucije pozvane da pruže potporu javnim servisima u prelasku na digitalni signal u Jugoistočnoj Evropi

 SARAJEVO, 15. oktobar 2010. godine – Javni servisi i vladini dužnosnici su se obavezali da osiguraju nesmetan prelazak na digitalni signal u Jugoistočnoj Evropi i pozvali evropske institucije da pruže financijsku podršku u interesu evropske kohezije.

Ovo je bila ključna poruka dvodnevne konferencije pod nazivom Izbjegavanje digitalne podjeljenosti Evrope: ka održivim javnim servisima u Jugoistočnoj Evropi . Sastanku, kojeg su organizovali Sekretarijat Vijeća za regionalnu suradnju (RCC) i Evropska unija radiotelevizija (EBU) sa sjedištem u Ženevi, prisustvovalo je više od 50 glavnih direktora, stručnjaka za medije i dužnosnika vlada, javnih servisa i regulatornih agencija.

U „narednim koracima do 2020. godine“ kojeg su potpisali potpredsjednik EBU-a, Claudio Cappon, i glavni sekretar RCC-a, Hido Biščević, učesnici konferencije su se složili:

  • da se uspostavi trajna saradnja osmišljena tako da se osigura održivost svih javnih servisa u Jugoistočnoj Evropi do 2020. godine;
  • da se promiču i poštuju vrijednosti i principi javnih servisa, koje su prepoznali Vijeće Evrope i Evropska unija ;
  • da se pozove Evropska unija da pruži političku i finansijsku podršku ovim ciljevima, a u okviru svoga cilja da se zagarantuje kohezija u Evropi .

Na konferenciji je istaknuta potreba da javni servisi, relevantna ministarstva i regulatorne agencije u Jugoistočnoj Europi udruže snage i osiguraju da regija ne zaostaje za ostatkom Evrope u poštivanju rokova digitalizacije i ukidanja analognog signala.

Učesnici su se složili da javni servisi iz regije u digitalnom dobu trebaju ostati ključni učesnici društva znanja u razvoju, pružati pouzdane informacije, kvalitetne obrazovne, kulturne i zabavne programe, te biti mehanizmi regionalnog razvoja i ulaganja u kreativne industrije.

Govoreći na konferenciji, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Rudo Vidović, rekao je učesnicima da bi digitalizacija trebala stvoriti „slobodno i otvoreno medijsko tržište. Treba iskoristiti ovaj podstrek“.

Gospodin Biščević je rekao da su održivi javni servisi neophodni zemljama Jugoistočne Evrope u cjelini – i Evropskoj uniji kojoj se žele pridružiti . Ali je rekao i da je njihova uloga ugrožena nedostatkom ulaganja u infrastrukture „kao i u ljudske kapacitete“.

U uvodnom obraćanju, glavna direktorica EBU-a, Ingrid Deltenre, rekla je da javni servisi trebaju imati vodeću ulogu u procesu digitalizacije u Jugoistočnoj Evropi, kao što su je imali i drugdje na kontinentu.

Među govornicima na konferenciji su bili Peter Karanakov, izvršni direktor MKRT-a; Nataša Vučković Lesendrić, pomoćnica ministra za medije u Ministarstvu kulture Srbije; Marija Nemčić, zamjenica glavnog direktora HRT-a za međunarodne odnose; Bledar Meniku, Ministarstvo za inovacije, informatičku tehnologiju i komunikacije Albanije ; Maria Luisa Fernandez Esteban , Glavno povjerenstvo za informatičko društvo i medije Evropske komisije ; i Oliver Vujović, glavni sekretar Medijske organizacije Jugoistočne Europe.

Među učesnicima su bili viši predstavnici vlada, javnih servisa i regulatornih agencija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke, Moldove, Crne Gore, Srbije, Slovenije, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije i Turske, kao i EU i drugih relevantnih institucija.

Zaključci konferencije i drugi dokumenti sa ovoga skupa mogu se naći na Internet stranici Vijeća za regionalnu suradnju ( www.rcc.int ) i EBU-a ( www.ebu.ch ).


Otvorena međunarodna konferencija o digitalizaciji i održivosti javnih servisa

14.10.2010

Generalni sekretar Vijeća za regionalnu suradnju Hido Biščević i ministar komunikacija i prometa BiH Rudo Vidović otvorili su danas u Sarajevu dvodnevnu međunarodnu konferenciju o digitalizaciji i održivosti javnih servisa u jugoistočnoj Evropi. Skup pod nazivom „Izbjegavanje digitalne podijeljenosti Evrope: ka održivim javnim servisima u jugoistočnoj Evropi“ pokreće mnoštvo relevantnih pitanja s ciljem otklanjanja prijetnje od digitalne podjele u Evropi, te boljeg razumijevanja značaja osiguranja održivosti i neovisnosti javnih servisa u regiji, prije planiranog ukidanja analognog signala širom Evrope 2012. godine.

Ministar Rudo Vidović naglasio je obavezu prelaska sa analognog na digitalno emitovanje koja je u skladu sa međunarodnim sporazumima, te je napomenuo da je polovicom prošle godine Vijeće ministara BiH usvojilo strategiju prelaska i da će ovih dana krenuti realizacija projekta digitalizacije. Konferencija je organizovana pod pokroviteljstvom Tajništva RCC-a i Evropske unije radiotelevizija (EBU) i okupila je dužnosnike vlada zemalja jugoistočne Evrope i EU, više predstavnike javnih servisa, regulatornih agencija i drugih relevantnih institucija.

Glavna direktorica EBU-a Ingrid Deltenre smatra da je digitalni jaz nedopustiv u Evropi današnjice, kao i postojanje razlika u mišljenjima unutar Evrope o potrebi za održivim medijima javnog servisa. Procjenjuje se da su najčešće prepreke digitalnom prijelazu nedostatak političke odluke i relevantnog zakonodavstva, nepostojanje povezane strategije i nedostatak političke volje i sredstava da se provedu zakonodavstvo i strategije tamo gdje postoje.

Izvor: http://www.bljesak.info/


Donesena odluka o višku prihoda RAK-a
 

27.07.2010  

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o upotrebi dijela sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine za finansiranje dijela Projekta digitalizacije mikrotalasnih veza javnih radiotelevizijskih servisa Bosne i Hercegovine i odašiljača za pokrivanje digitalnim signalom područja Sarajeva, Banje Luke i Mostara.

Ovom odlukom sredstva iz viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine iz 2008. godine u iznosu od 4.232.000,00 KM upotrebit će se za finansiranje dijela Projekta, i to 3.000.000,00 KM za digitalizaciju mikrotalasnih linkova na relaciji Sarajevo - Banja Luka i Sarajevo – Mostar, a 1.232.000,00 KM za odašiljače za pokrivanje digitalnim signalom Sarajeva, Banje Luke i Mostara. Za realiziranje Odluke zaduženi su Ministarstvo finansija i trezora i Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

 

Donesena Odluka o usvajanju Projekta digitalizacije

14.07.2010

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o usvajanju Projekta digitalizacije mikrotalasnih veza Javnih radiotelevizijskih servisa Bosne i Hercegovine s ciljem uvođenja nove tehnologije u skladu s EU regulativom u oblasti elektronskih medija.

Cilj Projekta je izgradnja novog modernog sistema koji će biti sposoban osigurati analogni i digitalni prijenos radio i TV programa u skladu sa zahtjevima javnih RTV servisa, povećanje  kapaciteta mreže za razmjenu radio i TV programa bilateralno i multilateralno za sve javne RTV servise i sistema veza s mikrotalasnim linkovima koji je namijenjen difuziji radio i TV programa susjednih zemalja, te osiguranje visokog stepena pouzdanosti sistema.  Za realizaciju ovog projekta, koji bi trebao biti implementiran u dvije godine, zadužen je Javni radiotelevizijski sistem Bosne i Hercegovine.


Projekat SEE Digi.TV za jugoistočnu Evropu

26.05.2010 

Projekat digitalizacije koji je pripremila i za koji je aplicirala Agencija za poštu i elektronske komunikacije Republike Slovenije je prošao prvu fazu i čeka na konačno odobrenje. Cilj projekta je učiniti proces digitalizacije bržim, lakšim i uspješnijim, naročito za zemlje jugoistočne Evrope koje još nisu članice Evropske unije (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Crna Gora). Pored navedenih zemalja, unutar projekta su i neke od zemalja članica EU: Austrija, Italija, Mađarska, te Slovenija koja vodi projekat. Očekuje se da EU delegacija odobri predloženi paket pod nazivom SEE Digi.TV unutar kojeg su već definisani glavni ciljevi i plan rada. Plan rada sadrži četiri glavne faze s ciljem rješavanja pravnih, tehničkih, ekonomskih i informativno-promotivnih pitanja u skladu sa evropskim standardima procesa digitalizacije.

Projekat omogućava da razmjenom iskustva, uz stvaranje zajedničkog plana, regulatori u oblasti telekomunikacija iz čitave regije usklade standarde i aktivnosti presudne za uspješnu digitalizaciju u zemljama regiona s ciljem donošenja najefikasnijeg rješenja. Svaka zemlja će uložiti dio finansijskih sredstava u ovaj projekat čiji se totalni iznos budžeta procjenjuje na 1,750,462.50 eura. Prednost ovakvog projekta se ogleda u činjenici da proces digitalizacije nikad prije nije bio implementiran na regionalnom nivou.

Izvor: http://www.southeast-europe.net/en/

 

VIJEĆE REGULATORNE AGENCIJE ZA KOMUNIKACIJE ODRŽALO REDOVNU SJEDNICU

04.05.2010.

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije (Agencija) održalo je danas 39. redovnu sjednicu na kojoj je, između ostalog, usvojilo Izvještaj o radu Agencije za 2009. godinu.

Vijeće je takođe prihvatilo Informaciju o aktivnostima u vezi sa prelaskom sa analogne na digitalnu radiodifuziju u BiH. Vijeće je pozdravilo donošenje Odluke o korištenju Multiplexa A, koji je namjenjen Javnim RTV servisima i podržalo Agenciju da nastavi rad u izradi dokumenata u skladu sa Strategijom prelaska sa analognog na digitalno zemaljsko emitovanje.

Na kraju, povodom obilježavanja Svjetskog dana slobode medija,  Vijeće se pridružuje nastojanjima očuvanja slobode medija i poziva sve relevantne strukture društva da aktivno doprinesu razvoju slobodnih i profesionalnih medija u Bosni i Hercegovini. S obzirom da je ovogodišnja tema Svjetskog dana slobode medija „Pravo na slobodan pristup informacijama“, Vijeće podsjeća na univerzalno pravo pristupa informacijama i zagarantovanu slobodu na njihovu objavu. Ograničenje prava na pristup informacijama predstavlja istovremeno i ograničenje demokratije i razvoja modernog pluralističkog društva.

Dalje informacije: Amela Odobašić na 033 250 600 ili info@rak.ba

 

RAK DONIO ODLUKU O NAČINU KORIŠTENJA MULTIPLEKS-a A ZA POTREBE ZEMALJSKOG DIGITALNOG TELEVIZIJSKOG EMITOVANJA U BiH U TRANZICIJSKOM PERIODU

20/04/2010

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) donijela je Odluku o načinu korištenja Multipleks-a A (MUX A) za potrebe zemaljskog digitalnog televizijskog emitovanja u BiH u tranzicijskom periodu.

Ovom Odlukom su utvrđeni način i uslovi korištenja Multipleks-a A za digitalno zemaljsko emitovanje televizijskih programa javnih radiotelevizijskih servisa: Radiotelevizije Bosne i Hercegovine (BHRT), Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine (RTV FBiH) i Radiotelevizije Republike Srpske (RTRS).

Javni radiotelevizijski servisi ovom Odlukom stiču pravo i obavezu na digitalno zemaljsko emitovanje vlastitih televizijskih programa na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine kroz zajedničku izgradnju i korištenje sinhronih mreža u digitalnim područjima.

Donošenje ove Odluke potvrđuje opredjeljenje Agencije da pravovremeno i uspješno ispunjava obaveze koje proizilaze iz Zakona o komunikacijama BiH, Zakona o Javnom RTV sistemu BiH i Strategije prelaska sa analognog na digitalno zemaljsko emitovanje. Agencija izražava nadu da će i ostali sudionici u procesu digitalizacije poduzeti neophodne aktivnosti koje vode ka ispunjenju obaveza, a prvenstveno u cilju zaštite interesa krajnjih korisnika.

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Dalje informacije: Amela Odobašić na 033 250 600 ili info@rak.ba

 

ODRŽANA SJEDNICA VIJEĆA DTT FORUMA

31/03/2010

Danas je u Ministarstvu prometa i komunikacija BiH održana redovna sjednica Vijeća DTT Foruma. Predsjedavajući Vijeća DTT Foruma, ministar Rudo Vidović uputio je ovom prilikom, kako u svoje lično ime tako i u ime drugih članova Vijeća, iskrene čestitke Dunji Mijatović povodom imenovanja za OSCE Specijalnu predstavnicu za slobodu medija, te istakao da Bosna i Hercegovina treba da bude ponosna da je imenovan upravo njen kandidat.

S obzirom da je Dunja Mijatović bila član Vijeća DTT Foruma, na sjednici je odlučeno da novi član Vijeća DTT Foruma bude Amela Odobašić, rukovodilac Sektora za odnose s javnošću Regulatorne agencije za komunikacije.

Vijeće DTT Foruma takođe je odlučilo da se Vijeću ministara BiH uputi urgencija o donošenju Odluke o formiranju ekspertske komisije DTT Foruma, kako bi ona započela sa radom, a u cilju ubrzanog provođenja aktivnosti u vezi sa primjenom Strategije o prelasku sa analognog na digitalno zemaljsko emitovanje u Bosni i Hercegovini.

Dalje informacije: Sekretarijat DTT Foruma na dttforum@rak.ba

 

17.06.2009.

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE  USVOJILO STRATEGIJU PRELASKA S ANALOGNE NA DIGITALNU ZEMALJSKU RADIODIFUZIJU U FREKVENCIJSKIM OPSEZIMA 174-230 MHZ I 470-862 MHZ


vijest1Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 91. sjednici, održanoj 17.06.2009. godine, usvojilo Strategiju prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz u Bosni i Hercegovini.

Strategija određuje optimalno rješenje za brz i efikasan prelazak s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju. Strategija se zasniva na principima promocije razvoja informatičkog društva u Bosni i Hercegovini, podsticanja daljeg razvoja konkurencije i pluralizma sektora komunikacija, stimuliranja stvaranja uvjeta za kontinuiran razvoj medijskih sloboda i zaštiti interesa svih korisnika i operatora u sektoru komunikacija u Bosni i Hercegovini, u smislu nediskriminacijskog pristupa, kvaliteta i cijena usluga.
Usvajanjem Strategije otvara se novo poglavlje u procesu uvođenja digitalne radiodifuzije u Bosni i Hercegovini. Pred nama je period u kojem će se raditi na izradi Akcionog plana za realizaciju zadataka na implementaciji Strategije i uspješnog prelaska na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u Bosni i Hercegovini.

 

DUNJA MIJATOVIĆ PONOVO IMENOVANA ZA  PREDSJEDNICU EPRA-e

img1Novi izvršni odbor EPRA-e
Na 29. sastanku održanom u Talinu u Estoniji, Dunja Mijatović, direktorica Sektora za emitovanje Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, jednoglasno je po drugi put, izabrana za predsjedavajuću Evropske platforme regulatornih tijela (EPRA),  na period od dvije godine. Na skupu u Talinu imenovan je i novi Izvršni odbor.
Dunja Mijatović je uključena u aktivnosti Odbora kao potpredsjednik od maja 2003. godine. Predsjedavajuća je postala u  maju 2007. godine. U svom govoru povodom reizbora, Dunja Mijatović je naglasila važnost jačanja saradnje između medijskih regulatora u Evropi baziranih na dvije temeljne EPRA vrijednosti, nezavisnost i transparentnost. U realizovanju zadataka, predsjedavajućoj će biti od pomoći Sekretarijat i Odbor kojeg čine četiri potpredsjednika.
EPRA je renomirana platforma regulatora osnovana u aprilu 1995. godine u Malti, a čine je 52 regulatorna tijela iz cijele Evrope.
Cilj EPRA-e je uspostavljanje foruma na kojem će se neformalnom diskusijom razmjenjivati mišljenja regulatornih tijela u oblasti emitovanja, a u svrhu razmjene informacija koja se odnose na pitanja i primjenu regulative u oblasti emitovanja na nacionalnom i Evropskom nivou. Stalni posmatrači EPRA-e su predstavnici Evropske komisije i Vijeća Evrope.
Izvor: EPRA Secretariat http://www.epra.org


PRVA KONFERENCIJA „NOVI SMJEROVI
U RAZVOJU MEDIJA“

img2Delegacija Regulatorne agencije za komunikacije BiH učestvovala je na Prvoj konferenciji ministara odgovornih za medije i komunikacijske usluge pod nazivom  „Novi smjerovi u razvoju medija“  koja je održana u Reykjaviku 28. i 29. maja.
Konferenciji su prisustvovali predstavnici članica Vijeća Evrope, Evropske unije, predstavici medija i nezavisnih asocijacija.
Cilj konferencije je bio da se odredi program djelovanja Vijeća Evrope, a koji bi obuhvatio nove izazove  u medijima i komunikacijskim  uslugama.
Stalni razvoj informacijskog društva i konvergencija medija postavljaju nova pitanja koja se odnose na demokratiju i ljudska prava. Šta se može nazvati medijima, koje su posljedice novih medija, kako prići  digitalnim medijima, zaštititi privatnost, slobodu izražavanja i informacije, samo su neka od pitanja na koja su učesnici konferencije pokušali odgovoriti.
Na konferenciji je usvojena deklaracija koja  navodi da Vijeće Evrope treba preispitati pojam medija, utvrditi kriterije za razlikovanje medija i medijskih usluga. Usvojene su i tri rezolucije: Rezolucija koja se odnosi na  značenje medija, kritične izvore sa Interneta, zaštitu slobode izražavanja i Rezolucija koja se odnosi na antiterorističke zakone koji su u skladu sa standardima Vijeća Evrope i Evropskog suda za ljudska prava.
Na kraju konferencije usvojen je Akcijski plan sa smjernicama za budući rad u oblasti Interneta i medija.
Izvor: http://www.coe.int/t/dc/files/ministerial_conferences/
2009_media_communication/default_EN.asp


"ICT - INFRASTRUKTURA I INDUSTRIJA U FUNKCIJI BRŽEG EKONOMSKOG RAZVOJA"

Bosna i Hercegovina
08/05/2009
img5U organizaciji Međunarodnog poslovnog foruma "Perspektive" u Tuzli je 7. i 8. maja održana Druga konferencija "ICT -
infrastruktura i industrija u funkciji bržeg ekonomskog razvoja".
Konferencija je obuhvatila tri trenutno najznačajnije globalne oblasti ICT-a - infrastrukturu, industriju i obrazovanje. Kako je naveo predsjednik Programskog odbora prof.dr. Himzo Bajrić, na skupu se razgovaralo o tehnologijama 3G, digitalizaciji razvoja širokopojasnosti, klasterima, tehnološkim parkovima, elektronskoj vladi i upravi kao i o elektronskom poslovanju. Glavni prateći sadržaj konferencije bila je sajamska prezentacija informatike, telekomunikacija, elektronika i multimedije "I.T.E.M. 2001".

Na konferenciji je učestvovalo oko 150 učesnika iz BiH i susjednih zemalja među kojima su i predstavnici Regulatorne agencije za komunikacije BiH. U okviru  konferencije je obilježen i 17. maj - Svjetski dan telekomunikacija i inforamacionog društva , prezentacijom teme "Zaštita djece u cyber prostoru" koju je definirao ITU - Međunarodna unija telekomunikacija.    
Izvor: BH Telecom www.bhtelecom.ba

Strategija dostavljena Vijeću ministara

 U proteklom mjesecu objavili smo informacije koje su se odnosile na Strategiju, proces javnih konsulatcija koji je počeo 14. januara 2009. godine i  koji je uspješno okončan 14. februara 2009. godine.
Strategija prelaska sa analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u Bosni i Hercegovini je dostavljena Vijeću ministara BiH na usvajanje 17.03.2009. godine.
Cilj Strategije je određivanje optimalnog rješenja za brz i efikasan prelazak s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u frekvencijskim opsezima od 174-230 MHz i 470-862 MHz.
Strategija se zasniva na principima promocije razvoja informatičkog društva u Bosni i Hercegovini, podsticanja daljeg razvoja konkurencije i pluralizma sektora komunikacija, stimuliranja stvaranja uvjeta za kontinuiran razvoj medijskih sloboda i zaštiti interesa svih korisnika i operatora u sektoru komunikacija u Bosni i Hercegovini, u smislu nediskriminacijskog pristupa, kvaliteta i cijena usluga.
U procesu je izrada Akcionog plana za realizaciju zadataka na implementaciji Strategije i uspješnog prelaska na digitalnu zemaljsku radiodifuziju.

Nacrt Strategije prelaska sa analogne na digitalnu radiodifuziju u Bosni i Hercegovini možete naći na nasoj stranici:  www. dtt.ba

 

75. SJEDNICA VIJEĆA MINISTARA BIH

Bosna i Hercegovina
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na  75. sjednici održanoj  05.02.2009, u Sarajevu, usvojilo Izvještaj Ekspertne grupe za praćenje projekta digitalizacije s analizom mogućih rješenja digitalnih radio-relejnih veza Javnog RTV sistema BiH, koji je predložilo Ministarstvo komunikacija i prometa. Javni RTV sistem BiH zadužen je da, putem Ministarstva komunikacija i prometa, dostavi detaljan projekt digitalnih radio-relejnih veza Javnog RTV sistema BiH, s procjenom troškova i vremenom realizacije.
Vijeće ministara zadužilo je Javni RTV sistem BiH da, u saradnji s Regulatornom agencijom za komunikacije, osigura sve neophodne saglasnosti i dozvole potrebne za realizaciju ovog projekta. Vijeće ministara BiH će, na osnovu dostavljenog projekta i pribavljenih  mišljenja, donijeti odluku o provođenju projekta digitalizacije prijenosnog sistema JRTVSBiH i načinu njegovog finansiranja u skladu sa Zakonom o RTV sistemu i Politici sektora emitiranja, vodeći računa o međunarodnim obavezama i rokovima koje je Bosna i Hercegovina dužna poštovati kao članica Međunarodne unije za telekomunikaciju (ITU) i Evropske zajednice poštanskih i telekomunikacionih administracija (CEPT).
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, Uputstvo o izradi i održavanju službenih internet stranica institucija Bosne i Hercegovine.


LOGOSOFT SUPER TV

Bosna i Hercegovina
11.03.2009. godine
Logosoft d.o.o., počeo je sa pružanjem usluga IP televizije pod nazivom SUPER TV. SUPER TV je televizija nove generacije i predstavlja IP televiziju koja se bazira na xDSL tehnologiji, uvodi široku interaktivnosti visoku personalizaciju televizijskih sadržaja. Atraktivnost SUPER TV-a ogleda se u mogućnosti uređivanja sopstvenog sadržaja i izbora niza korisnih dodatnih usluga.
Izvor: https://www.lol.ba/v4/PrivatniKorisnici.aspx?usluga=b6a46910-6226-4a08-b460-de38d266c701

OKRUGLI STOLOVI POVODOM JAVNIH KONSULTACIJA NA NACRT STRATEGIJE U BANJA LUCI I MOSTARU

03/02/2009

Povodom javnih konsultacija na nacrt Strategije prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u Bosni i Hercegovini, Regulatorna agencija za komunikacije i DTT Forum Bosne i Hercegovine organizuju okrugle stolove pod nazivom „Nacrt Strategije prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u Bosni i Hercegovini - javne konsultacije“

Prvi okrugli sto održat će se u Mostaru, u ponedjeljak 09.02.2009. godine, u 12.00 sati, u hotelu «Bristol» (Mostarskog bataljona bb), a drugi okrugli sto održat će se u Banja Luci, u srijedu 11.02.2009. godine, u 11.00 sati, Tanjug Press Centar (Vuka Karadžića 6/II).
Da podsjetimo, Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, Regulatorna agencija za komunikacije i DTT Forum na konferenciji za medije koja je održana  14. 01. 2009. godine u Sarajevu, predstavili su na nacrt Strategije, te otvorili javne konsultacije do 14.02.2009. godine.


NACRT STRATEGIJE PRELASKA S ANALOGNE NA DIGITALNU ZEMALJSKU RADIODIFUZIJU U BOSNI I HERCEGOVINI JE UPUĆEN NA JAVNE KONSULTACIJE

14/01/2009
Na konferenciji za medije u srijedu, 14. 01. 2009. godine u zgradi Institucija BiH,  Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, Regulatorna agencija za komunikacije i DTT Forum su predstavili nacrt Strategije prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u Bosni i Hercegovini. Nacrt Strategije je upućen na javne konsultacije, te se pozivaju svi zainteresovani da dostave svoje komentare na email dttforum@rak.ba ili na adresu: Mehmeda Spahe 1, Sarajevo, Regulatorna agencija za komunikacije sa naznakom za “ DTT Forum “, najkasnije do 14.02.2009. godine.

 

ISTANBUL, TURSKA

2/12/2008

Evropska komisija, Vijeće Evrope i Turska, organizovali su dvodnevni seminar na temu  modernizacije Evropske audiovizuelne politike. Seminar je održan u Istanbulu 1. i 2. decembra 2008. godine pod nazivom „Direktiva o audio-vizuelnim medijskim uslugama u kontekstu digitalizacije: Novo doba  za evropsku audio-vizuelnu medijsku regulativu“.
Na  seminaru  su učestvovali predstavnici  zemalja zapadnog Balkana i Turske: Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Albanije, bivše jugoslavenske Republike Makedonije i Bosne i Hercegovine.
Predstavnici Regulatorne agencije za komunikacije predstavili su stanje u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini i ukazali na izazove u prelasku na digitalno zemaljsko emitovanje.
Seminar koji se održao u Istanbulu usmjerio se  na Direktivu audiovizualnih medijskih usluga i  proces prelaska sa  analogne na digitalnu televiziju kao najvažniji elemenat modernizacije evropske audiovizualne politike.


ODRŽANA KONFERENCIJA «PROGRAMSKI SADRŽAJ U DIGITALNOM EMITOVANJU»

26/11/2008

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) i DTT Forum BiH organizovali su u Sarajevu drugu međunarodnu konferenciju na temu "Programski sadržaj u digitalnom emitovanju" . Na konferenciji je učestvovalo preko 100 predstavnika,  iz audiovizuelnog sektora, a konferenciju je  otvorila Nj.E. Maryse Berniau, ambasadorica Republike Francuske. Na konferenciji su izlagali istaknuti međunarodni stručnjaci iz ove oblasti, stručnjaci iz Regulatorne agencije za komunikacije i radnih grupa DTT Forum a BiH.

Nj.E. Maryse Berniau je odala priznanje Regulatornoj agenciji za komunikacije i drugim relevantnim sudionicima u realizaciji projekta uvođenja digitalne televizije u Bosni i Hercegovini, te izrazila nadu da će iskustva koja su prezentirali stručnjaci iz regulatornog tijela iz Francuske biti od značaja za kreiranje Strategije prelaza na digitalno emitiranje za Bosnu i Hercegovinu. Ambasadorica Berniau je takođe izrazila podršku za uspjehe koje je Agencija postigla na međunarodnom planu uprkos problemima sa kojima se svakodnevno suočava.

vijest1vijest2

vijest3vijest3

Sa druge međunarodne konferencije: „Programski sadržaj u digitalnom emitovanju“


3 – 5. 11. 2008. godine
BIHTEL 2008

U Sarajevu je održan VII Međunarodni simpozijum o telekomunikacijama „BIHTEL 2008“ pod naslovom: „Uvođenje i eksploatacija novih komunikacijskih tehnologija, aplikacija i usluga“. „BIHTEL“ je tradicionalni Međunarodni simpozij o telekomunikacijama, što ga bijenalno organizuje Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa „IEEE Bosnia and Herzegovina“ i „IEEE Communications Chapter“. Pored četrdeset naučnih i stručnih radova sudionika simpozija, uglavnom iz zemalja jugoistočne Evrope, na BIHTEL-u su učestovali stručnjaci iz RAK-a i DTT Forum a.

Izvor: http://bihtel.etf.unsa.ba/bih/index.html


30.10. 2008. godine
DABLIN - EVROPSKA PLATFORMA REGULATORNIH TIJELA (EPRA)

Rezultati istraživanja prelaska sa analognog na digitalno emitovanje Evropske platforme regulatornih tijela (EPRA), na posljednjem zasjedanju održanom u Dablinu u oktobru 2008. godine, na kojem je prisustvovalo 150 učesnika iz 41 zemlje, u okviru radne sjednice regulacija Digitalne TV, predstavila je rezultate istraživanja prelaska sa analognog na digitalno emitovanje. Pored ove teme učesnici su diskutovali i o primjeni Direktive o audio-vizuelnim medijskim uslugama, ulozi regulatora u regulaciji Javnih RTV servisa, medijima i političkom pluralizmu, te primjeni principa samoregulacije i koregulacije kao regulatornog modela. Evropskom platformom regulatornih tijela od maja 2007. godine predsjedava Dunja Mijatović, pomoćnik direktora za emitovanje Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine.

Izvor: http://www.epra.org/content/english/index2.html


22.10. 2008. godine
POSJETA REPUBLICI SLOVENIJI

Delegacija DTT Forum a Bosne i Hercegovine posjetila je Republiku Sloveniju. Na sastancima sa predstavnicima Agencije za poštu i elektronske komunikacije Republike Slovenije razmijenjene su korisne informacije i iskustva dvije zemlje, a koje su se odnosili na uvođenje digitalne televizije.


21.03.2008.god.
MEDIACENTAR SARAJEVO

MEDIACENTAR Sarajevo i SEENPM su objavili rezultate regionalnog istraživanja o ulozi i razvoju javnih tv servisa u digitanom dobu. Analizirane su mogućnosti i strategije u pet zemalja jugoistočne Evrope, te identificirana sredstva i aktivnosti koja su potrebna  kako bi se omogućio kontinuiran razvoj javnih medija u digitalnom okruženju. Rezulatati istraživanja su dostupni online.

Izvor: http://www.media.ba/mediacentar/dsp_page.cfm?
articleid=10264&urlsectionid=3251&specialsection=
ART_FULL&pageid=824&elementid=15497&PSID=23473


22.11.2007.god .
PREZENTIRAN SDH SISTEM

U Sarajevu je danas, uz prisustvo domaćih dužnosnika i predstavnika Evropske komisije (EC) u BiH, održana prezentacija uspostave telekomunikacijskog sistema - SDH za potrebe organa i institucija za provedbu zakona i pravosudnih institucija u BiH. Veliki kapacitet uspostavljene nezavisne mreže će omogućiti brzu i sigurnu komunikaciju korisnika koji će moći razmjenjivati podatke, informacije, slike, videa, glasovne podatke i dosjee.

Izvor: Onasa
http://www.rtvfbih.ba/loc/template.wbsp?wbf_id=37&ID=14296

 

9.11.2007.god.
KONFERENCIJA U ŽENEVI (WRC-07)

U Ženevi je od 22. oktobra do 16. novembra 2007. održana Svetska konferencija o radio-komunikacijama (WRC-07) na kojoj su učestvovali i predstavnici Regulatorne agencije za komunikacije.
Svjetska radiokomunikacijska konferencija WRC-07 uz sudjelovanje najviših državnih funkcionera zemalja članica ITU i delegata (preko 3000) imala je za cilj razmatranje aktuelne upotrebe radio frekvencija i odgovaranje globalnim zahtjevima za spektrom izraženih tokom brzog tehnološkog razvoja i rasta sektora ICT.
Potpisivanjem međunarodnog sporazuma i finalnih akata Svjetske radiokomunikacijske konferencije WRC-2007. o radio komunikacijama, ministar dr. Božo LJubić osigurao je sva interesna prava i ravnopravnost Bosne i Hercegovine, u odnosu na 191 zemlju članicu ove svjetske organizacije (155 potpisnica finalnih akata), u pogledu raspodjele i upotrebe radio frekvencijskog spektra. Ovim je BiH dobila garantovano pravo upotrebe radijskog spektra u skladu sa vlastitim potrebama i interesima, ne ugrožavajući frekvencijske resurse drugih zemalja.
Izvor: http://www.mkt.gov.ba/bos/arhiva/saopstenje.php?id=155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Regulatorna agencija za komunikacije BiH, 2008.